Сајт не подржава Интернет Експлорер 6, молимо Вас пређите на нову верзију Интернет Експлорер.

Виши суд у Крагујевцу

Извод из КЕ за правна лица

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

     Обавештавају се домаћа правна лица, као и представништва или огранци страног правног лица, која имају седиште на територији Републике Србије, да се сходно чл. 32 Закона о одговорности правних лица за кривична дела, у погледу давања података из казнене евиденције за правно лице за дела из надлежности Вишег суда у Крагујевцу, могу обратити овом суду подношењем захтева на меморандуму правног лица од стране законског заступника.

     Захтев се подноси у писарници Вишег суда у Крагујевцу, сваког радног дана у периоду од 08,00 часова до 15,00 часова (пауза од 9,30 часова до 10,00 часова).

     Уз захтев за давање података из казнене евиденције потребно је приложити:

     – фотокопију извода из Агенције за привредне регистре, за правно лице за које се захтевају подаци – оригинал на увид;
     – фотокопију обрасца „Оверени потписи лица овлашћених за заступање“ – оригинал на увид;
     доказ о уплати таксе за издавање података из казнене евиденције, у износу од 190,00 динара, уплатити на број рачуна 840-29591845-60, модел 97 и позив на број 48-049.

Уколико захтев предаје лице које није законски заступник правног лица, потребно је приложити пуномоћје на меморандуму фирме за предају захтева за давање података из казнене евиденције и преузимање уверења.

Контакт

Виши суд у Крагујевцу

Трг Војводе Радомира Путника 4

Писарница: 034/307-678

Email: uprava@kg.vi.sud.rs

Тел. 034/353-593

 

Пријем странака

Странке прима Председник суда, Ђорђе Ристић, сваке среде у месецу од 10 до 12 часова.