Сајт не подржава Интернет Експлорер 6, молимо Вас пређите на нову верзију Интернет Експлорер.

Виши суд у Крагујевцу

Организација

Распоред просторија суда

Распоредом се одређују просторије за одржавање суђења (суднице), за пријем странака и њихово задржавање у згради, за смештај председника, судија, судских одељења и већа, писарнице и осталих служби у суду.
Распоред радних просторија истиче се на видно место на улазу у судску зграду, постављањем орјентационе табле. Орјентациона табла садржи: преглед судских просторија по одељењима и службама, бројеве радних просторија у којима се налазе поједина одељења, већа и службе са именима председника већа, односно судија поједнинаца.
Странке и лица која бораве у судској згради дужни су да се придржавају кућног реда и да не ремете рад суда.
Судије, судије поротници, судско особље и правосудна стража дужни су да се према странкама и лицима која се налазе у судској згради или присуствују извођењу појединих радњи у току судског поступка, односе са поштовањем, поштујући достојанство њихове личности.

Контакт

Виши суд у Крагујевцу

Трг Војводе Радомира Путника 4

Писарница: 034/307-678

Email: uprava@kg.vi.sud.rs

Тел. 034/353-593

 

Пријем странака

Странке прима Председник суда, Ђорђе Ристић, сваке среде у месецу од 10 до 12 часова.