Сајт не подржава Интернет Експлорер 6, молимо Вас пређите на нову верзију Интернет Експлорер.

Виши суд у Крагујевцу

Организација

Унутрашње уређење суда

Судска одељења

У Вишем суду у Крагујевцу основана су:

1. Кривично одељење
2. Одељење за претходни поступак
3. Грађанско одељење
4. Одељење судске праксе
5. Припремно одељење

У оквиру кривичног одељења образовано је „ Кж“ веће и организован кривични поступак према малолетницима, као и кривично веће за одлучивање ван главног претреса „Кв“.

У оквиру грађанског одељења образовано је „Гж“ веће, спроводе се поступци за рехабилитацију, поступци у радним споровима, као и у споровима о ауторским и сродним правима, заштити и употреби проналаска, модела, узорка, жигова и ознаке географског порекла, поступци за утврђивање и оспоравање очинства и материнства, као и поступци за признавање страних судских одлука.

У оквиру кривичног и грађанског одељења образовано је и одељење судске праксе.

У припремном одељењу обављају се послови предвиђени одредбом члана 279 ЗПП-а и члана 16 Судског пословника.

Контакт

Виши суд у Крагујевцу

Трг Војводе Радомира Путника 4

Писарница: 034/307-678

Email: uprava@kg.vi.sud.rs

Тел. 034/353-593

 

Пријем странака

Странке прима Председник суда, Ђорђе Ристић, сваке среде у месецу од 10 до 12 часова.